Athugið!
Þau jarðamörk sem sýnd eru í gögnum Nytjalandsverkefnisins hafa enga bindandi eða lagalega þýðingu í nútíð eða framtíð. Þau eru teiknuð í grunninn sem áætluð mörk og hafa því ekkert gildi hvað afmörkun eignarhalds snertir. Ekki er gert ráð fyrir að landamerkin séu notuð í stærri mælikvarða en 1:50 000. Ekki má birta gögnin opinberlega eða gefa út, án samráðs við Þjóðskrá. Þjóðskrá undanskilur sig allri ábyrgð og skaðabótaskyldu sem hlotist getur af rangri notkun þessara gagna, til að mynda við sölu og kaup fasteigna eða afmörkun þjóðlendna, enda eru þau ekki til þess ætluð.

Landamerkjum á Íslandi er í flestum tilfellum lýst í orðum. Lýsingarnar er hægt að nálgast hjá viðkomandi sýslumanni, en nú hafa bækurnar einnig verið skannaðar og eru á jarðavef Þjóðskjalasafns Íslands.  

Efnisyfirlit er oftast að finna á öftustu síðum bóka. Til að geta lesið úr landamerkjalýsingum þarf að hafa staðkunnáttu.
Fæstir landeigendur jarða hafa farið í það að hnita upp landamerki sín og þinglýsa. Því hefur fasteignaskrá ekki að geyma áreiðanlegar stærðartölur jarða. Í mörgum tilvikum hafa landeigendur verið í sambandi við búnaðarsambönd við gerð túnkorta. Ræktað land er metið til fasteignamats og því eru þær stærðir geymdar hjá Þjóðskrá. Landeigendur eru best fallnir til þess að áætla stærð síns lands, engar opinberar tölur er til um slíkt.

Þjóðskrá heldur utan um gagnagrunn frá árinu 2006 sem kenndur er við Nytjalandsverkefnið. Þau gögn innihalda línur sem dregnar voru upp með misnákvæmum aðferðum til að afmarka bújarðir í þeim tilgangi að reikna út gæði jarða m.t.t. gróðurlendis og gera samanburð milli landssvæða.

Unnið er að því að sýna landamerki jarða og spilda þannig að hægt sé að treysta. Þangað til er grunnur Nytjalandsverkefnisins aðgengilegur. Ekki er vitað hvað liggur á bak við gögnin og því skal einungis hafa þau til hliðsjónar með öðrum skjölum sem þinglýst hefur verið á þau landeignarnúmer sem viðkoma hverju máli fyrir sig.

Nánari upplýsingar um skráningu landeigna.

Eigindalýsing Nytjalands

Sjá eigindalýsingu

Skilmálar notkunar nytjalands

Sjá skilmála