Almennir skilmálar

Almennir skilmálar Þjóðskrár Íslands

Til viðskiptavina Þjóðskrár Íslands

Almennir skilmálar Þjóðskrár Íslands gilda um öll viðskipti Þjóðskrár Íslands við viðskiptavini stofnunarinnar, nema um annað sé samið skriflega. Skilmálar þessir, ásamt samningum, gjaldskrá Þjóðskrár Íslands, persónuverndarstefnu Þjóðskrár Íslands og eftir atvikum samningsviðaukum fyrir hvern viðskiptavin, fela að jafnaði í sér heildarsamning aðilanna um viðskiptin. 

Almennir skilmálar þessir taka gildi þann 1. maí 2019.

1. Gildissvið almennra skilmála Þjóðskrár Íslands

1.1. Almennir skilmálar Þjóðskrár Íslands gilda um kaup og afnot viðskiptavina stofnunarinnar af vörum og þjónustu hvort sem afnotin teljast viðskipti eður ei. 

1.2. Almennir skilmálar Þjóðskrár Íslands eru ófrávíkjanlegir og gilda, nema sérstaklega sé um annað samið með skriflegum hætti. Frávik frá skilmálunum teljast ekki samþykkt af hálfu Þjóðskrár Íslands fyrr en undirritað samþykki Þjóðskrár Íslands liggur fyrir. 

1.3. Auk Almennra skilmála gilda eftir atvikum aðrir samningar, s.s. vöktunarsamningar, miðlarasamningar og samningsviðaukar fyrir hvern viðskiptavin/notanda vöru og/eða þjónustu, ásamt gjaldskrá Þjóðskrár Íslands, persónuverndarstefnu Þjóðskrár Íslands og eftir atvikum samningsviðaukum fyrir hvern viðskiptavin, fela í sér heildarsamning aðilanna um viðskipti.

1.4. Samningar aðila kunna að geyma sérstaka skilmála sem teljast viðauki við Almenna skilmála Þjóðskrár Íslands. Sé ekki samræmi á texta þeirra ganga hinir sérstöku skilmálar framar Almennum skilmálum Þjóðskrár Íslands. 

1.5. Munnlegir samningar milli Þjóðskrár Íslands og viðskiptavinar þarfnast skriflegrar staðfestingar til þess að teljast gildir. Þjóðskrá Íslands er einungis bundin af samningum sem undirritaðir eru af þar til bærum aðilum af hálfu stofnunarinnar. 

2. Nýjar útgáfur almennra skilmála Þjóðskrár Íslands

2.1. Viðskiptavinur telst hafa samþykkt gildandi Almenna skilmála Þjóðskrár Íslands með því að kaupa vörur eða nýta sér þjónustu Þjóðskrár Íslands eða með undirritun á samningi við Þjóðskrá Íslands.

2.2. Þjóðskrá Íslands áskilur sér einhliða rétt til að breyta Almennum skilmálum og munu breytingar verða tilkynntar með 30 daga fyrirvara. 2.3. Eftir gildistöku nýrra Almennra skilmála falla viðskipti viðskiptavinar undir hina nýju Almennu skilmála Þjóðskrár. 

3. Fyrirvari

3.1. Þjóðskrá Íslands tekur ekki ábyrgð á misnotkun gagna sem stofnunin afhendir viðskiptavini og ber viðskiptavinur fulla ábyrgð gagnvart þriðja aðila á notkun gagna og upplýsinga frá Þjóðskrá Íslands. 

3.2. Þjóðskrá Íslands ber ekki ábyrgð á hugsanlegu tjóni viðskiptavinar og/eða þriðja aðila sem kann að  hljótast af því að gögn eða upplýsingar stofnunar reynast rangar.

4. Eftirlit og meðferð gagna

4.1. Notkun upplýsinga og/eða gagna sem viðskiptavinur fær frá Þjóðskrá Íslands er takmörkuð við þann tilgang sem nánar er tilgreindur í viðkomandi samningi. Notkun sem ekki samræmist tilgreindum tilgangi er með öllu óheimil og kann að varða við lög.

4.2. Þjóðskrá Íslands er eftir atvikum heimilt að framkvæma eftirlit með söfnun upplýsinga viðskiptavinar, tengingu við aðrar skrár og framsetningu upplýsinga hjá viðskiptavini. 

4.3. Þjóðskrá Íslands er sömuleiðis heimilt að viðhafa eftirlit með því að upplýsingar eða gögn séu notuð í yfirlýstum tilgangi með vettvangskönnun, fyrirspurnum, úttektum hjá viðskiptavini eða með öðrum lögmætum hætti. 

4.4. Viðskiptavini ber tafarlaust að tilkynna Þjóðskrá Íslands telji hann líkur á misnotkun á gögnum frá stofnuninni, verði hann fyrir tölvuárás, líkur á að upplýsingar hafi komist í hendur óviðkomandi aðila eða ef grunur vaknar um að slík atvik hafi orðið eða séu yfirvofandi. 

5. Skyldur viðskiptavinar

5.1. Viðskiptavinur skuldbindur sig til þess að tryggja öryggi þeirra upplýsinga sem miðlað er áfram til starfsmanna hans eða viðskiptavina hans. 

5.2. Allar öryggisráðstafanir viðskiptavinar skulu vera í samræmi við bestu framkvæmd hverju sinni. 

5.3. Notkun viðskiptavinar á upplýsingum frá Þjóðskrá Íslands sem samræmast ekki ákvæðum samnings aðila eða ákvæðum laga er með öllu óheimil.

5.4. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að fella niður aðgangsheimild viðskiptavinar án fyrirvara telji stofnunin að öryggi upplýsinga eða gagna sé ábótavant eða að notkun viðskiptavinar samræmist ekki heimildum hans og skyldum samkvæmt samningi viðkomandi við Þjóðskrá Íslands eða fyrirmælum Þjóðskrár Íslands þar að lútandi.

5.5. Hvers kyns notkun upplýsinga eða gagna sem brýtur gegn lögum eða skilmálum þessum kanna að hafa í för með sér skaðabóta- og refsiábyrgð.

5.6. Viðskiptavinur lýsir því yfir að hafa gert viðeigandi ráðstafanir vegna ábyrgðar sinnar og sett sér verkferla í samræmi við eðli ábyrgðar sinnar, þar á meðal aflað allra tilskilinna leyfa sem lög og reglur kveða á um. 

6. Gjaldtaka

6.1. Viðskiptavini ber að greiða Þjóðskrá Íslands gjöld fyrir þjónustu og vörur samkvæmt gildandi gjaldskrá Þjóðskrár Íslands hverju sinni.  

6.2. Viðskiptavinur samþykkir að reikningar Þjóðskrár Íslands séu sendir með rafrænum hætti í gegnum skeytamiðlara eða til greiðslu í heimabanka viðskiptavinar.

6.3. Berist greiðsla ekki á eða fyrir eindaga ber viðskiptavini að greiða dráttarvexti skv. ákvörðun Seðlabanka Íslands, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga, nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu. Við greiðsludrátt er Þjóðskrá Íslands heimilt að loka fyrir þjónustu til viðskiptavinar þar til viðskiptaskuld hefur verið gerð upp.

7. Vanefndir og riftun

7.1. Vanefnd viðskiptavinar kann að leiða til riftunar samninga og getur Þjóðskrá Íslands beint skriflegri áskorun til viðskiptavinar um úrbætur. Hvorum aðila er heimilt að rifta samningssambandi aðila án fyrirvara ef um er að ræða verulega vanefnd af hálfu gagnaðilans í samræmi við skilmála þessa, samninga aðila og almennar reglur. Þjóðskrá Íslands getur auk venjulegra vanefndarheimilda meðal annars rift samningi vegna vanefnda ef:

  • Viðskiptavinur greiðir ekki reikninga innan 30 daga frá eindaga.
  • Viðskiptavinur uppfyllir ekki samningsbundnar skyldur sínar við stofnunina innan 30 daga frá dagsetningu skriflegrar tilkynningar þess efnis. 
  • Ef viðskiptavinur notar vörur eða þjónustu Þjóðskrár Íslands með öðrum hætti en um er samið eða lög áskilja.
  • Ef viðskiptavini er veitt heimild til greiðslustöðvunar, hann fær heimild til að leita nauðasamninga eða verður gjaldþrota. 

8. Uppsögn samninga 

8.1. Þjóðskrá Íslands getur hvenær sem er, án fyrirvara og án þess að skapa sér bótaskyldu, sagt upp samningi við viðskiptavin vegna brots eða vanefnda hans á samningsskyldum nema annað leiði ótvírætt af samningum aðila eða lögum. Vanefnd viðskiptavinar á einum samningi við Þjóðskrá Íslands heimilar Þjóðskrá Íslands uppsögn á öðrum samningum við þann viðskiptavin. 

8.2. Sé ekki á annan hátt kveðið í samningum er Þjóðskrá Íslands heimilt að segja samningi upp með þriggja mánaða fyrirvara.

9. Persónuvernd 

9.1. Viðskiptavinur hefur kynnt sér viðeigandi reglur um notkun upplýsinga, meðal annars ákvæði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þ.m.t. um meðferð, vinnslu og miðlun upplýsinga og gagna sem Þjóðskrá Íslands afhendir.

9.2. Viðskiptavinur telst ábyrgðaraðili í skilningi laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga , að því er varðar hvers konar vinnslu á persónuupplýsingum. 

9.3. Þjóðskrá Íslands telst vinnsluaðili skv. lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga vegna vinnslu persónuupplýsinga fyrir hönd viðskiptavinar. 

9.4. Vinni Þjóðskrá Íslands persónuupplýsingar fyrir hönd viðskiptavinar skulu aðilar gera með sér sérstakan samning um vinnsluna í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þar sem skyldur aðila eru nánar tilgreindar.

9.5. Vinnsla persónuupplýsinga skal vera samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga eins og nánar er tilgreint í persónuverndarstefnu Þjóðskrár Íslands sem er aðgengileg á heimasíðu stofnunarinnar https://www.skra.is.

10. Óviðráðanleg ytri atvik (force majeure)

10.1. Tefji eða hindri óviðráðanleg ytri atvik (force majeure), önnur en fjárhagslegs eðlis, efndir aðila, svo sem jarðskjálftar, eldgos, verkföll, eldsvoði eða flóð, skulu aðilar vera lausir undan því að efna skyldur sínar samkvæmt samningnum meðan slíkar tafir eða hindranir eru fyrir hendi.

10.2. Þeim samningsaðila, sem er ófær að efna skuldbindingar sínar af völdum óviðráðanlegra ytri atvika, ber að tilkynna gagnaðila hvenær hindrunin hófst og hve lengi áætlað sé að hún vari, jafnskjótt og við verður komið, þó eigi síðar en 1 (einum) mánuði frá því hindrunarinnar varð vart.

11. Trúnaður og þagnarskylda

11.1. Viðskiptavinur skuldbindur sig til þess að fara með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og mun gera allt sem í hans valdi stendur til að hindra að þær komist til vitundar óviðkomandi, þ.á m. með því að brýna þagnarskyldu fyrir starfsfólki sínu, nema slík uppljóstrun sé sérstaklega heimiluð skriflega af þeim samningsaðila sem upplýsingarnar varða eða um sé að ræða atriði sem eðli máls samkvæmt er ætlað að komast til vitundar þriðja manns.

11.2. Þagnarskylda þessi er bindandi fyrir viðskiptavini og starfsfólk viðskiptavina sem kunna að fá trúnaðarupplýsingar starfs síns vegna.

11.3. Efni allra samninga aðila skal vera trúnaðarmál milli aðila og skulu aðilar ekki veita upplýsingar um efni samninga eða eðli þeirra nema lög, reglugerðir eða ákvarðanir dómstóla mæli svo fyrir eða aðilar verði sammála um að veita afmarkaðar upplýsingar þess efnis.

11.4. Þagnarskylda helst eftir að samningssambandi aðila lýkur. 

12. Lög, varnarþing og úrlausn ágreiningsefna

12.1. Samningar og samskipti Þjóðskrár Íslands við viðskiptavini og almennir skilmálar þeim tengdir falla undir íslensk lög.

12.2. Aðilum er skylt að koma fram gagnvart gagnaðila af heiðarleika og sanngirni. Aðilum er af þeim sökum skylt að leitast af fremsta megni við að leysa ágreining sem rísa kann vegna samningssambands aðila í sátt og þannig að niðurstaða geti talist ásættanleg fyrir báða aðila. Náist ekki sátt milli aðila skulu mál vera rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

12.3. Viðskiptavini er óheimilt að framselja eða veðsetja rétt sinn samkvæmt samningum við Þjóðskrá Íslands nema með fyrirfram skriflegu samþykki Þjóðskrár Íslands.

12.4. Ágreining um framkvæmd viðskipta skulu Þjóðskrá Íslands og viðskiptavinur leitast við að leysa með samkomulagi. Ef ekki næst samkomulag skulu ágreiningsmál rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.