Skilmálar fyrir þinglýsingar og aflýsingar

Skilmálar vegna aðgengi að vefþjónustu þinglýsinga og aflýsinga

Almennt

Hér á eftir fara skilmálar þeir sem gilda um tengingu tölvukerfa þjónustunotenda við vefþjónustu aflýsinga og þinglýsinga (hér eftir „vefþjónustan“) sem er hluti af þinglýsingagátt rafrænna þinglýsinga (hér eftir “þinglýsingagátt”) og Þjóðskrá Íslands hýsir og þjónustar fyrir sýslumenn sbr. 3. gr. reglugerðar um rafrænar þinglýsingar nr. 360/2019 (hér eftir „reglugerðin“).
Skilmálar þessir eru gefnir út þann 30. mars 2021 og gilda frá þeim degi. Skilmálar þessir koma í stað fyrri skilmála vegna aðgengi að vefþjónustu aflýsinga dags. 27.01.2021.
Skilmálar þessir taka gildi gagnvart aflýsinga- og þinglýsingarbeiðanda þegar viðkomandi hakar við að hann samþykki skilmálana og að hann hafi kynnt sér þá eða þegar hann notar kerfið í fyrsta sinn, sá atburður sem fyrr kemur.

Skilgreiningar

Í skilmálum þessum, þar sem samhengi texta leyfir, skulu eftirfarandi hugtök skilgreind með þeim hætti sem hér segir:
Þjónustuveitandi vefþjónustu : Þjóðskrá Íslands
Þjónustuveitandi þinglýsinga : Embætti sýslumanna
Þjónustunotandi: Samheiti yfir notendur vefþjónustunnar (aflýsingar- og/eða þinglýsingabeiðandi)
Þinglýsingagátt: Þinglýsingagátt rafrænna þinglýsinga og samnefni fyrir vefþjónustur þinglýsinga
Vefþjónustan: Þinglýsingagátt rafrænna þinglýsinga
Tæknilýsing vefþjónusta: https://api.skra.is/business/thinglysingar/rest/swagger/index.html

Aðgangur og gagnasamskipti

Þeir aðilar einir sem sinna eftirlitsskyldri starfsemi sem talin er upp í 1., 2. og 10 tl. 2. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, geta sótt um aðgang að vefþjónustunni til þjónustuveitanda vefþjónustunnar.
Þjónustunotandi öðlast rétt til gagnasamskipta við Þjóðskrá Íslands vegna rafrænna þinglýsinga þegar hann hefur undirgengist skilmála þessa. Rétturinn felur n.t.t. í sér beina tengingu við aflýsinga- og þinglýsingagátt rafrænna þinglýsinga en með tengingunni öðlast þjónustunotandi rétt til að tengja eigið skjala-/gagnakerfi við þinglýsingagáttina, í samræmi við tæknilýsingu vefþjónusta, og aflýsa þannig áður innfærðum meginatriðum skjala og/eða þinglýsa þannig meginatriðum skjala með rafrænum hætti sbr. ákvæði þinglýsingalaga.
Um lýsingu þinglýsingagáttar rafrænna þinglýsinga vísast til tæknilýsingar þinglýsingagáttar.

Tæknilýsing vefþjónustu

Vefþjónustan framkvæmir prófanir á þeim erindum sem henni berast og er nauðsynlegt að öll samskipti við vefþjónustuna uppfylli kröfur sem má finna í tæknilýsingu þinglýsingagáttar.
Rafrænt ferli aflýsingar og þinglýsingar:

 

Aðgangsstýringar

Á þjónustunotanda hvílir sú skylda að annast og tryggja aðgangsstýringar að vefþjónustunni vegna einstakra notenda sinna og ber hann fulla ábyrgð á aðgangi og allri notkun þeirra starfsmanna sem nýta vefþjónustuna í umboði þjónustunotanda.
Aðgerðir eru ávallt framkvæmdar í nafni þjónustunotanda.
Þjónustunotandi skal tilgreina, í umsókn sinni um aðgang að vefþjónustunni, til hvaða kennitalna á hans vegum verið sé að sækja um aðgang fyrir.

Ábyrgð á áreiðanleika upplýsinga

Þinglýsingagáttin tengist opinberum skrám svo unnt sé að staðfesta að skilyrði þinglýsingar séu uppfyllt. Þjónustunotanda er óheimilt að nýta upplýsingarnar í öðrum tilgangi en aflýsingu eða þinglýsingu með rafrænni færslu.
Um ábyrgð á áreiðanleika upplýsinga úr opinberum skrám sem þinglýsingagátt tengist fer samkvæmt viðeigandi sérlögum og öðrum reglum hverju sinni.
Þjónustunotandi ber ábyrgð á áreiðanleika þeirra upplýsinga sem hann færir í þinglýsingagátt.

Gagnkvæm upplýsingaskylda

Verði þjónustunotandi var við misnotkun á vefþjónustunni, eða gögnum henni tengdri, ber honum tafarlaust að tilkynna þjónustuveitanda vefþjónustu um slíkt. Verði hann fyrir tölvuárás eða var við að upplýsingar komist í hendur óviðkomandi aðila eða ef grunur vaknar um að slík atvik hafi orðið eða séu yfirvofandi ber honum jafnframt að tilkynna þjónustuveitanda vefþjónustu um slíkt án tafar. Komi til þess að þjónustunotandi verði var við villur eða önnur vandamál í vefþjónustunni ber honum að upplýsa þjónustuveitanda vefþjónustu um það svo fljótt sem kostur er með tölvupósti á netfangið: verk@skra.is . Þá ber þjónustunotanda jafnframt að upplýsa þjónustuveitanda vefþjónustu um atvik sem haft geta áhrif á tengingu við vefþjónustuna svo sem ef notast er við nýjan þjónustuaðila/hýsingaraðila, ný tölvukerfi o.s.frv.
Þjónustuveitandi vefþjónustu mun tilkynna þjónustunotanda ef bilanir eða nauðsynlegar uppfærslur sem varða vefþjónustuna koma upp. Komi til þess að vefþjónustan liggi niðri af óviðráðanlegum ástæðum mun þjónustuveitandi vefþjónustu jafnframt tilkynna þjónustunotanda um slíkt. Þjónusta þjónustuveitanda vefþjónustu fer almennt fram á skrifstofutíma en verði rof á tengingu við vefþjónustuna skal þjónustuveitandi vefþjónustu bregðast við tilkynningu þess efnis eins fljótt og auðið er.

Gagnaöryggi

Þjónustunotandi ber ábyrgð á öryggi upplýsinga, sem frá vefþjónustunni eru fengnar, í eigin vefkerfum og þar með talið réttleika þeirra, leynd og rekjanleika í meðferð þjónustunotanda. Þjónustunotandi ábyrgist að hann sjálfur, fyrirsvarsmaður eða starfsmaður sem hefur aðgangsheimild að vefþjónustunni hafi kynnt sér efni þessara skilmála og skuldbindi sig til að tryggja öryggi upplýsinganna. Þjónustunotandi ber ábyrgð á að upplýsingarnar komist ekki í hendur óviðkomandi aðila og ber sjálfur ábyrgð á að aðgangsstýra aðgengi að þjónustunni í sínum kerfum ásamt eftirliti með notkun með vísan til kafla um aðgangsstýringar.
Samhliða færslu í gegnum vefþjónustu skal þjónustunotandi láta fylgja upplýsingar um hvaða starfsmaður framkvæmdi aðgerðina, líkt og nánar er tilgreint í tæknilýsingu þinglýsingargáttar.

Ábyrgðir þjónustuveitanda vefþjónustunnar

Þjónustuveitandi vefþjónustunnar ber ekki ábyrgð á tjóni vegna óleyfilegrar notkunar, t.d. ef óviðkomandi aðili hefur komist yfir aðgang þjónustunotanda að vefþjónustunni, eða ef þjónustunotanda hefur ekki tekist að tilkynna þjónustuveitanda vefþjónustunnar um misnotkun á vefþjónustunni, eða grun um slíkt.
Þjónustuveitandi vefþjónustunnar ber ekki ábyrgð á tjóni vegna notkunar á vefþjónustunni sem hlýst af vanþekkingu, mistökum eða misnotkun hjá þjónustunotanda. Þá ber þjónustuveitandi vefþjónustunnar ekki ábyrgð á tjóni sem stafar af því að búnaður þjónustunotanda virkar ekki sem skyldi.
Þjónustuveitandi vefþjónustunnar og þjónustuveitandi þinglýsinga bera hvorki beint né óbeint ábyrgð á tjóni sem orsakast af fyrirvaralausri lokun vefþjónustunnar, t.d. vegna bilana sem rekja má til sambandsleysi, rofs á fjarskiptum eða annarra truflana sem kunna að verða á rekstri vefþjónustunnar og eru ófyrirsjáanlegar eða óhjákvæmilegar vegna óviðráðanlegra aðstæðna (force majure). Verði einhver mistök, truflanir eða tafir á vefþjónustunni, sem rekja má til framangreindra aðstæðna, skal ábyrgð þjónustuveitanda vefþjónustunnar takmarkast við að lagfæra slík mistök, truflanir eða tafir, svo fljótt sem auðið er.

Ábyrgðir þjónustuveitanda þinglýsinga

Þjónustuveitandi þinglýsinga ber ábyrgð á að veita daglega þjónustu sem snýr að þinglýsingum og aflýsingum í samræmi við þinglýsingarlög nr. 39/1978 en hér er m.a. átt við að taka á móti erindum um leiðréttingar, svara fyrirspurnum vegna gjaldtöku og/eða sinna annarri almennri þjónustu sem fellur undir starfssvið þjónustuveitanda þinglýsinga. Undir ábyrgð þjónustuveitanda þinglýsinga fellur því almennt allt annað en tæknileg þjónusta sem er bundin við vefþjónustuna sjálfa og notkun á henni. Enginn greinarmunur er gerður á veitingu þjónustu þjónustuveitanda þinglýsinga á starfsstöðvum sýslumanna og þeirri sem veitt er með rafrænum hætti enda flyst þjónusta ekki á milli aðila þó hún sé veitt með rafrænum hætti.

Ábyrgðir þjónustunotanda

Þjónustunotandi skal halda þjónustuveitanda vefþjónustunnar skaðlausum af hvers konar tjóni, kröfum, aðgerðum, skaða, ábyrgðum, sektum, refsingum og kostnaði (þ.m.t. lögfræðikostnaði) sem þjónustuveitandi vefþjónustunnar kann að verða fyrir vegna eða í tengslum við aðgerðir eða aðgerðarleysi þjónustunotanda, hvort sem það stafar af vanrækslu, ásetningi eða gáleysi í tengslum við notkun á vefþjónustunni eða sem leiðir af broti gegn skilmálum þessum. Skaðleysisábyrgð þessi takmarkar ekki með neinum hætti önnur samningsbundin eða lögbundin réttindi sem þjónustuveitandi vefþjónustunnar kann að njóta gagnvart þjónustunotanda og hugsanlegar bætur eða skaðleysisgreiðslur réttlæta ekki brot á skilmálum þessum.
Þjónustuveitandi vefþjónustunnar ber eingöngu ábyrgð á tjóni þjónustunotanda ef það má rekja til gáleysis eða ásetnings starfsmanna þjónustuveitanda vefþjónustunnar. Ábyrgð þjónustuveitanda vefþjónustunnar nær í slíku tilviki eingöngu til beins tjóns en aldrei til afleidds tjóns sem verða kann af þessum sökum, s.s. rekstrarstöðvunar, tapaðra viðskipta eða álitshnekkis.

Persónuvernd

Þjónustunotandi hefur kynnt sér viðeigandi reglur um notkun upplýsinga, meðal annars ákvæði laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þ.m.t. um meðferð, vinnslu og miðlun upplýsinga og gagna.
Vinnsla persónuupplýsinga skal vera samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga eins og nánar er tilgreint í persónuverndarstefnu Þjóðskrár Íslands sem er aðgengileg á vef stofnunarinnar www.skra.is
Með því að samþykkja skilmála þessa lýsir þjónustunotandi því jafnframt yfir að hann muni framfylgja framangreindum ákvæðum við framkvæmd rafrænna þinglýsinga.

Greiðslur vegna þinglýsinga

Þjónustunotanda ber að greiða þau opinberu gjöld fyrir þinglýsingu með rafrænni færslu sem ákveðin eru hverju sinni samkvæmt lögum um aukatekjur ríkissjóðs og lögum um stimpilgjald.Verði rafræn færsla dagbókarfærð hjá fleiri en einum þjónustuveitanda þinglýsinga ber að greiða þinglýsingargjald hjá hverju embætti. Þinglýsingagáttin reiknar því næst út samanlögð gjöld sem viðkomandi þjónustunotandi ber að greiða fyrir þinglýsinguna.
Samkvæmt 10. gr. reglugerðar nr. 360/2019 um rafrænar þinglýsingar skulu greiðslur vegna rafrænna þinglýsinga fara fram samdægurs en eindagi er tveimur virkum dögum síðar. Hafi þjónustunotandi ekki greitt innan 30 daga frá eindaga, er þjónustuveitanda vefþjónustunnar heimilt að loka fyrir aðgang viðkomandi þjónustunotanda að rafrænni þinglýsingagátt þar til viðskiptaskuld hefur verið greidd að fullu. Aðal kennitala þjónustunotanda, samkvæmt umsókn að vefþjónustunni, er sú sem er skráður greiðandi.

Framsal

Þjónustunotanda er óheimilt að framselja rétt eða flytja að hluta eða fullu réttindi sín eða skyldur samkvæmt skilmálum þessum, nema að fengnu skriflegu samþykki þjónustuveitanda vefþjónustu.

Breytingar á skilmálum

Þjónustuveitandi vefþjónustu áskilur sér einhliða rétt til að gera breytingar á skilmálum þessum og skulu þær tilkynntar þjónustunotanda í rafrænni tilkynningu með að minnsta kosti 30 daga fyrirvara sem send skal til þjónustunotanda með sannanlegum hætti áður en ný eða breytt ákvæði taka gildi. Auk þess eru nýir eða uppfærðir skilmálar birtir á heimasíðu þjónustuveitenda vefþjónustu.
Þjónustuveitanda vefþjónustu er þó heimilt að gera breytingar á skilmálum með skemmri fyrirvara ef slíkar breytingar á skilmálum eru nauðsynlegar samkvæmt lögum. Í slíkum tilvikum þar sem fyrirvarinn kann að vera skemmri skal þjónustuveitandi vefþjónustu leitast við að tilkynna slíkar breytingar eins fljótt og mögulegt er.

Brot gegn skilmálum

Verði þjónustunotandi uppvís að því að brjóta gegn skilmálum þessum eða misnota vefþjónustuna á annan hátt, eða ljóst þykir að hann getur hvorki né ætlar að uppfylla ákvæði þessara skilmála er þjónustuveitanda vefþjónustunnar hvenær sem er, og án fyrirvara, heimilt að loka á aðgang viðkomandi þjónustunotanda. Í slíku tilviki skal þjónustuveitandi vefþjónustunnar senda viðkomandi þjónustunotanda tilkynningu þess efnis með sannanlegum hætti.
Til viðbótar getur þjónustuveitandi vefþjónustunnar lokað á aðgang þjónustunotanda í eftirfarandi tilvikum: