Umsókn um vefþjónustuaðgang að fasteignaskrá

Athugið

Skilyrði fyrir aðgangi að vefþjónustu er að umsækjandi auðkenni sig með rafrænum skilríkjum frá viðurkenndum vottunaraðila. Skilríkið skal innihalda kennitölu fyrirtækis/stofnunar. Skilríkið verður tengt ákveðnu viðskiptanúmeri og öll notkun verður gjaldfærð á það þar til skrifleg uppsögn berst. 

Umsækjandi hefur kynnt sér gjaldskrá Þjóðskrár Íslands vegna þjónustunnar. Innheimt er fyrir öll sótt gögn í vefþjónustu. Umsækjandi ber fulla ábyrgð á hugsanlegri ofnotkun gagna sem eru sótt með aðgangi umsækjanda að vefþjónustu. Reikningsuppgjör verður sent út mánaðarlega.

Eingöngu er heimilt að nota upplýsingar í reglubundinni starfsemi umsækjanda. Óheimilt er að miðla upplýsingum úr skránni til þriðja aðila.

Umsækjanda er heimilt að miðla upplýsingum til starfsmanna sinna og samþætta upplýsingar í grunnkerfi sín. Eyða skal upplýsingum ef ekki er lengur þörf á þeim.

Óheimilt er að safna upplýsingunum saman eða breyta þeim.

Gagnasamskipti Þjóðskrár Íslands og umsækjanda eru í formi XML skeyta. Notaðar eru vefþjónustur (Web Services) sem byggja á WS-staðli frá Microsoft ásamt rafrænum skilríkjum, útgefnum af viðurkenndum vottunaraðila. Umsækjandi sendir skilgreinda fyrirspurn til Þjóðskrár Íslands og fær staðlað svar til baka. Þjóðskrá Íslands skal tilkynna umsækjanda með hæfilegum fyrirvara ef fyrirhuguð er breyting á framsetningu gagnanna. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til þess að loka þjónustum og opna nýjar. Slíkar breytingar skulu kynntar með hæfilegum fyrirvara.

Umsækjandi skuldbindur sig til þess að leiðbeina starfsmönnum sínum um efni skilmála og um rétta notkun á upplýsingum. Eingöngu er heimilt að leita eftir heiti eignar, landnúmeri eða fasteignanúmeri í fasteignahluta fasteignaskrár.

Þjóðskrá Íslands er heimilt að fella aðgangsheimildina niður þegar í stað ef í ljós kemur misnotkun eða vanefndir af hálfu áskrifanda.

Uppsögn skal vera skrifleg og í henni skal koma fram fingrafar þess auðkennis sem loka skal fyrir. Uppsagnarfrestur skal vera einn mánuður frá næstu mánaðarmótum að telja.

Þjóðskrá Íslands er heimilt að framkvæma eftirlit með söfnun upplýsinga, tengingu við aðrar upplýsingar og framsetningu hjá umsækjanda og starfsmönnum hans. Þjóðskrá Íslands er heimilt að fá aðgang sem notandi hjá umsækjanda í eftirlitsskyni.

Þjóðskrá Íslands ber ekki ábyrgð á hugsanlegu tjóni sem kann að hljótast af því að upplýsingar úr skrám reynast rangar.

Skyldur vinnsluaðila
Starfsmenn umsækjanda eru bundnir þagnarskyldu um þau atriði sem þeir komast að vegna miðlunar umsækjanda á upplýsingum og leynt eiga að fara.

Umsækjandi skuldbindur sig til þess að tryggja öryggi þeirra upplýsinga sem miðlað er áfram til starfsmanna umsækjanda. Skulu allar öryggisráðstafanir vera í samræmi við fyrirmæli Þjóðskrár Íslands um það efni.

Öll miðlun umsækjanda á upplýsingum sem ekki samræmist skilmálum þessum er með öllu óheimil. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til þess að stöðva miðlun umsækjanda á upplýsingum telji stofnunin að öryggi upplýsinga sé ábótavant eða að miðlun umsækjanda samræmist ekki skyldum umsækjanda samkvæmt samningi þessum, fyrirmælum Þjóðskrár Íslands þar að lútandi eða persónuverndarlögum nr. 90/2018.

Almennir skilmálar Þjóðskrár Íslands 

Lagaheimild skráningar